எது விக்கிரக ஆராதனை ? What is idol worship? #mohanclazarus

, , 65 Comments


Let us hear 1 Corinthians-10:7 As it is written, “The people sat down
to eat and drink and rose up to play” And do not become idolaters
as were some of them. And do not become idolaters as were some of them They were the ones delivered by God, they were saved but they involved
in idol worship and saddened God A sin that God would never
bear is ‘idol worship God could never accept and bear it That is why God’s anger arises
when idols are worshipped Idol worship brings a great curse It brings God’s anger When the place of God is
given to a man it is idol worship If you gave the place of God
to some other man, it is idol worship God could not bear it The first place in our life is of God For some people, the job is the idol Since I went to this job
I find no time for worship Why have not you come to church? I am very busy with work nowadays I don’t get leave That is why I couldn’t go to church Work, work, work If you prioritize work more than you
could go to church, that job is an idol That would bring God’s anger upon you That would bring a curse.
That is an idol worship My job is not important for me,
I should worship God first I don’t need a job that prevents me
from doing that, God would give me another job You should be ready to give up the job Hallelujah My job is important Be careful that you don’t make it an idol For some people, business becomes an idol In the beginning, they went
to church without opening shops on Sundays Then the business extended, God blessed it We went to Thiruppathur before
when we were facing hardships But now God blessed as we prayed and
we have enough time only to open the shop So we can’t come to pray You can get offerings if you want Within few days God will take away everything
and bring you back to the older form God’s anger will burn Your offerings are not important to God but you If your offerings come to the church
without you, God would refuse it You are important Be careful that you don’t
make business your idol You should give the first place to God Whomever you give God’s
place to, it is an idol For some, the husband is an idol For some, the wife is an idol My wife told and so I don’t
go to church but pray from home If you face a problem tomorrow, God would say,
“Go to your wife, why do you come to me?” I know people who face such problems The man could go to church and
the wife knows he was a Christian But the wife asked not to go
to church and so he didn’t come to church So the same wife caused problems, trouble The situation came to streets God’s anger burns Don’t make it an idol No one should come between myself and God For me, God is the first Hallelujah For some, children become idols Until they get a child
they go to church, to fasting prayers After the child is born,
they never come to the church side If the pastor asks why “The child is mischievous,
always cries and that is why I can’t come to church That baby becomes the idol To many of them Keeping that as an excuse, they
don’t go to church, service, and prayer That becomes an idol That would anger God Don’t forget that it is an idol worship Onetime a man showed me something and
told that he always keeps that in his pocket What was that? He said, “If I keep this, I am so safe” When showed it, that was a cross
with words written all over on it The figure of a cross and it is written that
if you keep it in your pocket it is a blessing He gets it and gives it to all Without praying, reading the Bible if you keep
it in the pocket will you receive blessings? That is an idol That becomes an idol Our hope is the living God and His words The hope should not be placed
on anything, that is idol worship Hallelujah If it is so, repent and commit We should bring an end to these false beliefs Some have hope in listening
to soothsayers and diviners Even Christians, people who pray On oneway, they get prayers
and another way sooth hearing That is an idol worship That is an abomination to the Lord God says there might be no one listening
to soothsayers and diviners among you That is a curse and be careful
that it would bring God’s wrath The Bible says,
“The idol called greediness” Bribe happens due to greediness,
That is an idol worship Getting dowry,
How much jewels? How much money? Ask in for dowry, it is an idol The Bible warns it as the idol of greediness If you had given place for the
idol of greediness, repent and commit That would bring God’s wrath upon you That would bring destruction among you The Christian life is not
that you do this and prayer We should repent carefully Judas had a desire
for money and betrayed Jesus Gehazi desired for money and brought
a great curse upon his whole generation Don’t give place for greediness God’s children stay away
from the curse-filled dowry God’s children stay away
from the sin of bribery Even if you get a paise of money,
that is idol worship,greediness That would bring curse and
God’s wrath into your house It would bring destruction God would rise with anger seeing that So,don’t give place to that A thing that saddened God,
1 Corinthians-10:8 Nor let us commit sexual immorality, as some of
them did, and in one day twenty-three thousand fell As God’s wrath burned
twenty-three thousands fell in a single day They were destroyed God rose with anger That anger brought destruction The reason the sin
called the sexual immorality Look at 1 Corinthians-6:18-20 Flee sexual immorality. Every sin that a man
does is outside the body, but he who commits sexual
immorality sins against his own body So flee from sexual immorality God warns that your bodies
should not be spoiled by that Or do you not know that your
body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have
from God, and you are not your own? You are not yours Your body is not yours That is God’s temple That is a dwelling place of the Holy Spirit Sexual immorality spoils God’s temple Sexual immorality stains your body It is a thing that saddens
the Holy Spirit who dwells within you So the Bible warns you
to run away from this sin Since people gave place
to this sin God’s anger burned So the Bible says that God’s children
should be careful and cautioned about it Getaway Runaway from that God’s word says,
“Resist devil” It asks you to flee from sexual immorality Run from the lusts of the youth The Bible says so,
‘do not resist’ Flee from it If I go there, there is danger If I go there, our holiness will get affected If I go there, there will
come a disaster to my holiness Now God is speaking to you who keeps in
touch with the sin even after knowing this You should free yourself from
the connection and run away from it Commit yourself for holiness Bible says that sexual immorality brings God’s anger Look at 1 Corinthians-10:9 Nor let us tempt Christ, as some of them
also tempted, and were destroyed by serpents Some of them also tempted,
and were destroyed by serpents When God’s anger rose, God sent serpents The result of the anger,
the destruction came through serpents Because they tested God That saddened God Because they tested God,
That saddened God Read Numbers-14:22,23 Because all these men who have seen My glory and
signs that I did in Egypt and in the wilderness, and have put Me to the test now these
ten times,and have not heeded Myvoice, they shall not see the land of which I swore to their
fathers, nor shall any of those who rejected me see it Who angered me Who are they? Children of promises, chosen, delivered, called
by God, those who saw miracles and signs Only they angered God They even didn’t know it. They
behaved like they spoke for justice It seemed to them like
whatever they did was right But it provoked God’s anger Many God’s children never understand that What I do is right, what I speak is right,
I read the Bible, I pray, what I do is right We are satisfied with our deeds But in the sight of God it is painful In the sight of God it is that deserves wrath Don’t look at it with your vision Think about how it looks in God’s sight Think whether God will be happy with that Think whether it makes God happy or sad In your behavior, in your life,
at your home, at your workplace, the place of your ministry, by the way you
behave you continuously test God and angers Him If God does this, I will do this It is testing God Satan came to Jesus and spoke “Jump from the heights
and the angels will carry you, It has been told in the Bible” What did Jesus say to Him Mathew 4:6,7 It is written again.
“You shall not tempt the Lord your God” Whatever He does or doesn’t,
since He had shed blood for me, I love Him, I will have faith
in Him, I will follow Him. Hallelujah! Do not test If He heals me, I will believe
in Him or else I don’t need Him If He gives me this amount of marks,
I will love Him, read the Bible, I will pray Do not test Him How many of us had tested Him,
saddened Him and hurt Him? God told with pain that
they angered Him ten times I will not let them inside
the country of Canaan That anger At last,read verse 10 Nor complain as some of them complained,
and were destroyed by the destroyer They complained The Bible says,
Some of them complained The complaints saddened the heart of God They complained This is the greatest sin
they had ever done Numbers-11:1 Now when the people complained,
it displeased the Lord; for the Lord heard it, and His anger was aroused.
So the fire of the Lord burned among them, and consumed them in the outskirts of the camp. See people were complaining and
immediately God’s anger burnt them God’s fire burnt His anger aroused As people were complaining immediately God’s
anger burned and God’s fire burnt them Look at verses from Numbers 5 and 6 We remember the fish which we ate freely in Egypt, the cucumbers, the melons,
the leeks, the onions, and the garlic Look they complain They said how we lived, how we ate, now we are eating Mannah
and complained the deeds of God Look at verse Numbers 11: 11 So Moses said to the Lord, “Why have You afflicted Your servant? And why have I not found favor in Your sight,
that You have laid the burden of all these people on me? They brought wrath until even Moses got sad We see in the Bible that
they behaved so that even Moses got frustrated Complaining We see in the Bible how they
kept on complaining and saddened God’s heart Beloved,
think about our lives Why should I live in this world? Why God has kept me alive? Some say it so simple That saddens God That is a complaint against God That is a deed that hurts God Why should I live? It would be better if God calls me away Why should I Live? It would be good to die When this word comes out of your mouth you hurt God’s heart who gave His life and saved you You sadden God When you say this again
and again, you anger the Lord These people complained
so and saddened God’s heart They hurt God’s heart Look at Numbers 14:2 And all the children of Israel
complained against Moses and Aaron. We see and so God got angry
and wanted to destroy them all Numbers 14: 27,28,29 “How long shall I bear with this evil
congregation who complain against Me? I have heard the complaints
which the children of Israel make against Me Say to them, ‘As I live’, says the Lord, just as you
have spoken in My hearing, so I will do to you Your carcasses of you who have complained
against Me shall fall in this wilderness, all of you who were numbered, according to your
entire number from twenty years old and above. All the carcasses of people who
complained against me will fall in the wilderness They were destroyed on the way As they complained, made God sad and
angry, they were destroyed in the wilderness They didn’t see the promised land Their carcasses fell on the way so that they
could not see the land of honey and milk They were chosen They lost their blessings and became victims
of God’s anger due to their complaints We should not complain What did God do to me? What did I gain with prayer? I prayed earlier but
now I ask nothing from God Words that complain Words that sadden God He gave His life for you He shed blood for you He bore the cross for you He shed even the last drop of His blood for you Should you not love Him thinking all these? Leaving that,people complain ‘God didn’t do
me this, that,God didn’t hear my prayers, He didn’t give me marks
and so I don’t need this God’ How many believers have questioned God? You have saddened Him with your words They saddened God with complaints We are going to read
1 Corinthians-10:11 again and pray Now all these things happened to them as examples, and they were written for our admonition,
upon whom the ends of the ages have come They had been written to give us
caution who are in the ends of the ages They had been written for us to behave carefully
that God’s anger will not burn upon us We may think that God has saved and redeemed
us and we are going towards heavens But on the way, God’s anger will
burn upon us if our lives are not right God’s anger will burn and so damages occur There happens sufferings in our life And so the Bible says us to be cautious and repent Yes, you are God’s children, you are chosen but sadden
and anger the Lord continuously God will not be patient all the time One day the anger will burn It will bring destruction among you And so the Bible says us
to repent and be cautious Beloved, Are you praying for the revival? We are all praying right For the fire of revival to burn in the nation The revival fire should burn within us who pray If there is anything within us
that saddens God, it should be rubbed off We should be always
the ones who makes God happy Idol worship what makes God sad Complaining makes God sad Doubting is what saddens God Whatever makes God sad, He destroys that God’s fire burns it down We should commit to be God-pleasing vessels Only then we can see revival in the nation Will you pray with me, Lord let
the revival fire come within me Let it burn down all the displeasing things Let it change me as the one who pleases you Let us pray Father, I pray for the children
who pray along with me You gave the thirst for revival Thank you for that love Now, we don’t need anything that displeases you We don’t need any habit that displeases you The idol worship, complaining, doubting God, and whatever the sin might be,
let them be burnt in the name of Jesus Let your fire come down and burn it Help us do everything pleasing God Help us speak, do whatever pleases you We commit ourselves for that Thank you for your power touched us Thank you for changing our behaviours Father, we pray in the name of Jesus,
Amen, Amen God has heard the prayer The fire of God has set on you
for you have prayed. Pray abound with the Holy Spirit. Be fervent in the spirit. May God lead you! Amen

 

65 Responses

 1. Ashok Kumar

  November 22, 2019 5:18 pm

  Ayya yenaku oruthar panam tharanu 36000rs, avanga luku teringi,kuda Illa avala Illa innu solaraga, jebam pannitu va soluranga aduaga pleash prayer uncle

  Reply
 2. prabu kumar

  November 22, 2019 8:38 pm

  Background music is annoying please try to avoid background music during message actually distracting us

  Reply
 3. Ramesh ram

  November 23, 2019 1:32 am

  Thank you brother for amazing warning message, which inspired me to check my heart and my deeds, I should not be left out to promised land heaven…. Thank you , praise God for using you as a pastor to help us to be directed in a godly way ….

  Reply
 4. Christal Jaya

  November 23, 2019 3:10 am

  விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் என்கணவரை இரட்ச்சியும் இயேசப்பா என் தெருவையும் இரட்ச்சியும்

  Reply
 5. Usha e

  November 23, 2019 3:53 am

  Amen Appa umake magumai undavathaga isappa ennaiyum enn eruthayum manniyum Appa thevanuku piriyamana kariyangala seyum padi enna asivathiyum 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙇🏽🙇🏽🙇🏽🙇🏽🙇🏽amen

  Reply
 6. Ashwini Bodh

  November 23, 2019 6:42 am

  Parise god… Amen halleluya halleluya…tq my lord….. Tq my father ur fire blessing for me..nahdri apaa

  Reply
 7. Nithya Nithya

  November 23, 2019 5:28 pm

  yesuvin namathinal nanum entha vikraga arathanaiyilum kalanthukollamal irunthu en devan ennai vazhinadathi aasirvathika povatharkai Umaku sththothiram Appa,Amen,Praise the Lord.

  Reply

Leave a Reply